یسمه شخص ثالث و پوشش های آن در نمایندگی نظری (قم)

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که اعم از زیان حقوقی باشند بیمه شخص ثالث نامیده می شوند.

 بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت مدنی وسائل نقلیه موتوری زمینی همانگونه که از اسم آن پیداست، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث اعم از مالی وجانی را تحت پوشش قرارمی دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.

 

خسارت های مالی


هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.

خسارت جانی
منحصرا مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است 
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین

بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.

 

برای اگاهی از تخفیفات با شماره 09101106626 تماس اصل شوید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات