پوشش های شخص ثالث.نمایندگی محسن نظری قم

شخص ثالث کیست؟

زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گرد.

بیمه نامه های شخص ثالث در حال حاضر خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و همچنین هزینه های فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به سرنشین را تحت پوشش قرار می دهند.

پوشش های بیمه:

پوشش جاني 440 ميليون تومان
 پوشش مالي 11 ميليون تومان تا 220 ميليون تومان. همچنین پوشش سرنشین (فوت و نقص عضو راننده) 330 میلیون تومان می باشد.
در بیمه نامه های جدید شخص ثالث، کوپن از بیمه نامه حذف شده است و در زمان حادثه کوپن از بیمه نامه جدا نخواهد شد.

 

برای ارتباط با ما و اگاهی از تخفیفات با شماره 09101106626 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات