بیمه شخص ثالث چیست؟

یکی از انواع بیمهمسئولیت ، شخص ثالث است که درگروه بیمه مسیولیت اتومبیل قرارمیگیرد. مادرجامعه ای زندگی میکنیم که باید توجه داشته باشیم که فعالیت های ما باعث آسیب رساندن به کسی نشود.

درصورتی که خسارتی از جانب ما به شخصی وارد شود باید خسارت وارد شده به آن شخص را جبران کنیم. برخی از این خسارت ها بسیار پرهزینه هستند. حال شما اگر بیمه شخص ثالث داشته باشید بیمه طبق قرارداد هزینه های خسارت را برعهده میگیرد.

شرکت بیمه معلم نمایندگی محسن نظری بیمه نامه شخص ثالث را بصورت اقصاتی صادر مینماید، جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02536564605 تماس حاصل فرمایید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات