بیمه زلزله در شرکن معلم نمایندگی نظری قم.

بیمه زلزله معلم

در بیمه معلم بیمه زلزله یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است و در صورت بروز زلزله، خسارت های وارد شده به ساختمان و اموال و دارایی های موجود در آن را تحت پوشش قرار می دهد.
 این نکته ضروری است که خرید بیمه زلزله به تنهایی امکان پذیر نیست. همان طور که گفتیم زلزله یکی از پوشش های جانبی بیمه آتش سوزی است و برای خرید آن، حتما باید یک بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله در بیمه معلم  خریداری نمود.
پوشش زلزله در بیمه آتش سوزی فقط خسارت های مالی رخ داه در یک زلزله را جبران می کند و هیچ تعهدی در برابر خسارت های جانی ناشی از زلزله ندارد.


قیمت محصول : رایگان
نظرات