بیمه آتش سوزی معلم(نمایندگی محسن نظری درقم)

بیمه آتش سوزی

با استفاده بیمه آتش سوزی  در زمان بروز خسارت ناشی از آتش سوزی با جبران خسارت توسط بیمه گر آرامش خاطری برای زیان دیده فراهم خواهد کرد. این بیمه شامل پوشش های اصلی آتش سوزی انفجار صاعقه ضمن اینکه با درخواست پوشش های خطرات اضافی ترکیدگی لوله های آب و ضایعات ناشی از آب برف و باران  وشکست شیشه برای بیمه گذار  در کنار  بازدید از محل قبل از بروز حادثه, شرکت بیمه حتی در این موارد هم جبران خسارت خواهد کرد. در مواردی هم که درخواست پوشش سرقت از سمت بیمه گذار مطرح شده باشد و توسط کارشناس شرکت بازدید و با تهیه و ارسال گزارش بازدید اولیه و صورت ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه چنانچه وضعیت ایمنی محل مورد بیمه تایید باشد مجوز کتبی توسط مراجع ذیل صادر و متعاقب آن واحد صادر کننده مجاز به صدور بیمه نامه خواهد بود و نتیجتا در زمان بروز حادثه بیمه گر موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.


قیمت محصول : رایگان
نظرات